DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie natkniecie się na następujące terminy pisane z wielkiej litery, powinny one być rozumiane w sposób, jak tu zaproponowany:

 1. Administrator – KLW Sp. z o.o. ul. Kielecka 41A/8, 02-530, Warszawa, KRS: 0000719719, NIP: 9223057591, REGON: 369528293, lub jej następca prawny, zarządzający Serwisem.
 2. Grafika – plik graficzny, obraz lub zdjęcie prezentowane i licencjonowane w ramach Serwisu w celu umożliwienia wykonania Usługi.
 3. Konto Usługodawcy – utrzymywana na zlecenie Usługodawcy lub autora przestrzeń w ramach Serwisu, gdzie gromadzone są ich dane oraz informacje o działaniach w ramach Serwisu, a także z której dostępne są określone funkcjonalności Serwisu.
 4. Usługobiorca – Użytkownik dokonujący zakupu Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 5. Serwis – portal internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym www.kith2kin.pl, prowadzony przez Administratora w celu umożliwienia świadczenia Usług przez Usługodawców dla Usługobiorców z wykorzystaniem Grafik pozyskiwanych z innych legalnych źródeł.
 6. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą za pośrednictwem Serwisu na wykonanie Usługi.
 7. Usługa – usługa projektowania graficznego świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w ramach Serwisu, polegająca na optymalizacji Grafiki wskazanej przez Użytkownika w procesie składania zamówienia, według parametrów określonych przez Usługobiorcę.
 8. Usługodawca (Sprzedawca) – zaakceptowany przez Administratora Użytkownik oferujący swoje Usługi w ramach Serwisu.
 9. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia od 16 roku życia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis może korzystać z Serwisu zarówno jako Usługobiorca, jak i Usługodawca.
 10. Voucher – elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Kart Podarunkowych kith2kin.

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że minimalnymi warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są łącznie:
  1. działające i sprawne telekomunikacyjne urządzenie końcowe (komputer, tablet, smartfon, podobne) z dostępem do Internetu, umożliwiające wyświetlenie graficznego interfejsu użytkownika Serwisu;
  2. zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla Firefox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja;
  3. aktywne konto email;
  4. łączona obsługa Javascipt i plików tekstowych cookies.
 2. Administrator stosuje pliki tekstowe cookies. „Cookie” to niewielka informacja umieszczana na żądanie serwera Administratora (first-party cookie) na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, itp.) Użytkownika podczas odwiedzin Serwisu, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Stosowanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 3. Administrator stosuje następujące rodzaje cookies:
  1. sesyjne – przechowywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika tylko do czasu przebywania na stronie internetowej Serwisu, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania z Serwisu; a także
  2. stałe – przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.
 4. Administrator stosuje mechanizm plików cookies w celach: (i) ułatwienia nawigacji na stronach Serwisu, w tym poprzez utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie ma przymusu na każdej podstronie logować się ponownie; (ii) weryfikacji i rozwoju oferty Administratora, w tym poprzez dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika; a także (iii) statystycznych.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora również cookies zewnętrznych (third-party cookies) w celu (i) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego; (ii) zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych ze pośrednictwem narzędzi analitycznych; a także (iii) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.
 6. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W szczególności, każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. Wyłączenie mechanizmu może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 7. Więcej o plikach cookies w Polityce Prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu

PRAWNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. O ile Regulamin nie przewiduje inaczej, Administrator upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu wyłącznie w ramach jego celu i funkcjonalności, w zakresie przewidzianym dla danej kategorii Użytkownika, pod warunkiem, między innymi, (i) przestrzegania obowiązującego prawa, zarówno w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej jako Usługodawca, w zakresie praw autorskich, jak i w każdym innym zakresie istotnym dla prawidłowego, pełnego i niezakłóconego funkcjonowania Serwisu, (ii) powstrzymania się od ingerowania w Serwis, czy to przez wprowadzanie wirusów i innego szkodliwego oprogramowania, czy to przez nieuprawnione odtworzenie, przekazanie lub wykorzystanie kodów źródłowych lub innych tajemnic przedsiębiorstwa Administratora, a także (iii) powstrzymania się od dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym oraz od korzystania z elementów Serwisu, w tym oznaczeń przedsiębiorstwa, towarów, usług, jak i innych chronionych przedmiotów własności intelektualnej, w sposób bezprawny. 
 2. Treści, dane lub inne informacje dostarczone przez Użytkownika do Serwisu, w tym umieszczone w Koncie, są jego własnością, a w każdym razie Użytkownik pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za nie, zwłaszcza zaś za zgodność z prawem i Regulaminem tych informacji oraz ich wykorzystanie w ramach Serwisu. Użytkownik, umieszczając te informacje w ramach Serwisu, upoważnia Administratora do ich wykorzystania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Serwisu. 
 3. W przypadku umieszczenia w Serwisie utworów w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, w tym prawem chronionych Grafik, Użytkownik udziela Administratorowi – w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności, promocji i rozwoju Serwisu – niewyłącznej, nieodpłatnej oraz nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z utworów na wszelkich znanych w chwili ich umieszczenia w Serwisie polach eksploatacji a koniecznych do realizacji celu, o którym mowa powyżej, w tym zwłaszcza uprawnień do:
  1. utrwalania i zwielokrotniania utworu poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. wykorzystania utworów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami oraz dokonywania modyfikacji tych utworów w sposób, jaki Administrator uzna za stosowny, w tym w szczególności poprzez zestawianie lub łączenie utworów pochodzących od różnych Użytkowników,
  3. umieszczania utworów w bazach danych Serwisu oraz wykorzystania utworów do promocji i reklamy Serwisu w tym w szczególności po dokonaniu ich modyfikacji w sposób, jaki Administrator uzna za stosowne; a także
  4. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, elektronicznej dystrybucji a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w szczególności Administrator ma prawo m.in. do umieszczania utworu na wszystkich podstronach internetowych Serwisu i prezentowania tych utworów innym Użytkownikom.
 4. Powyższa licencja pozostaje w mocy po rezygnacji Użytkownika z korzystania z usług Serwisu, po zawieszeniu lub usunięciu Konta Usługodawcy, a także po usunięciu z Serwisu przez Administratora. 
 5. Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownik (i) uprawnia Administratora do upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworów dla celu zdefiniowanego w ust. 3 niniejszego artykułu, a nadto (ii) uprawnia Administratora do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego – w zakresie pól eksploatacji, jak określone w ust. 3 niniejszego artykułu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania, usunięcia lub innego rodzaju odcięcia dostępu do treści, danych i informacji przechowywanych w ramach Serwisu na zlecenie Użytkownika w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tychże lub związanej z nimi działalności, albo w innych przypadkach przewidzianych Regulaminem lub obowiązującym prawem.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Administrator nie świadczy Usługi, nie weryfikuje jej zgodności z prawem, dobrymi obyczajami lub jakimikolwiek standardami, ani nie udziela w związku z Usługą żadnych zapewnień i gwarancji, zarówno co do jej formy, treści lub innych aspektów. Administrator dostarcza Użytkownikom miejsca i narzędzia, gdzie i dzięki którym mogą oni, odpowiednio, oferować, zamawiać lub świadczyć Usługę, wchodząc w bezpośrednie relacje prawne i ekonomiczne, na własny koszt i odpowiedzialność.
 2. Administrator dokłada starań, by Serwis spełniał oczekiwania Użytkowników, lecz nie gwarantuje, że jest on wolny od wad lub usterek. O ile nie stoją temu na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji, rękojmi lub inną mogącą wyniknąć z niedoskonałości Serwisu.Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami (postanowienie niniejsze ma moc obowiązującą na terytorium Unii Europejskiej). 
 3. Użytkownicy akceptują, że Serwis może zawierać łącza do zewnętrznych portali, stron i aplikacji internetowych, nie stanowiących własności ani w inny sposób zależnych lub kontrolowanych przez Administratora. Użytkownicy potwierdzają, że dostęp do Serwisu może następować za pomocą narzędzi lub usług podmiotów trzecich. W każdym razie łączenie lub korzystanie z zasobów i udogodnień podmiotów trzecich odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika. Administrator zachęca do zapoznania się z warunkami usług takich podmiotów trzecich w celu ustalenia praw i obowiązków Użytkownika.
 4. Usługodawca, przyjmując do realizacji zamówienie Usługobiorcy, oświadcza i zapewnia, iż posiada profesjonalne umiejętności i możliwości techniczne w celu wykonania Usługi zgodnie z zamówieniem Usługobiorcy. Usługodawca ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do sfinalizowania Umowy.
 5. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać Usługobiorcy informacji reklamowych, numeru telefonicznego, adresu e-mail, adresu strony www, numeru Skype itp. ani w żaden inny sposób umożliwiać komunikację pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, z pominięciem pośrednictwa Serwisu lub zachęcać do transakcji poza Serwisem.
 6. Usługodawca udziela Administratorowi uprawnienia do używania nazwy przedsiębiorstwa Usługodawcy, jego znaków towarowych lub usługowych, a także innych prawem chronionych oznaczeń dotyczących Usługodawcy w ramach Serwisu, dla celów jego promocji, funkcjonowania i rozwoju.
 7. Usługobiorca będący konsumentem oświadcza, że ma świadomość, iż dokonanie i opłacanie zamówienia w Serwisie oraz wykonanie Usługi przez Usługodawcę w całości wiążę się z utratą przez Usługobiorcę uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu art. 27 ustawy o prawach konsumenta. Powyższe wynika z treści art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

KONTO I PROFIL USŁUGODAWCY

 1. W celu, odpowiednio, świadczenia lub umożliwienia świadczenia (oferowania licencji na korzystanie z Grafik) Usług za pośrednictwem Serwisu Usługodawca zobowiązany jest założyć Konto Usługodawcy. Założenie i utrzymanie Konta Usługodawcy wymaga (i) pełnej zdolności prawnej lub – w odniesieniu do osób fizycznych – do czynności prawnych, (ii) dostarczenia własnych, prawdziwych oraz pełnych danych i ich aktualizacji w przypadku zmian, (iii) pełnej odpowiedzialności Usługodawcy za Konto Usługodawcy, w tym za dostęp do niego i zgromadzone w nim informacje, a także (iv) przestrzegania Regulaminu i odnośnych przepisów prawa.
 2. Treść Profilu Usługodawcy nie może zawierać informacji zachęcających do dokonania transakcji poza Serwisem. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Usługodawcy, który jest sprzeczny z Regulaminem, z prawem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta, w przypadku naruszenia przez Usługodawcę postanowień Regulaminu albo przepisów obowiązującego prawa, w tym dotyczących własności intelektualnej, świadczenia usług drogą elektroniczną i praw konsumenta. Administrator zastrzega sobie nadto prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta Usługodawcy oraz uniemożliwienia dostępu Użytkownikowi do Serwisu, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu i/lub dla innych Użytkowników.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Konta Usługodawcy bądź dostępu do niektórych usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub Serwisu jest zagrożone.

ZAMÓWIENIE USŁUGI

 1. Wszelkie Grafiki, w tym również te pozyskane z zewnętrznych bibliotek cyfrowych lub z innych legalnych źródeł, wraz z cenami i dodatkowymi informacjami prezentowane w Serwisie stanowią zaproszenie Usługobiorcy do zawarcia Umowy z Usługodawcą. Zamówienie Usługobiorca może składać poprzez należący do Administratora internetowy system konfiguracji usług i obsługi zamówień dostępny online w Serwisie za pośrednictwem zarejestrowanego konta lub jako użytkownik niezarejestrowany. 
 2. Usługobiorca składa zamówienie na wykonanie Usługi na stronie internetowej Serwisu. W wyjątkowych przypadkach, takich jak m.in. niesprawne działanie Serwisu i brak możliwości dokonania zamówienia za jego pośrednictwem, złożenie zamówienia może nastąpić za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Administratora.
 3. W celu złożenia zamówienia Usługobiorca:
  1. wybiera z katalogu Administratora Grafikę oraz Usługodawcę, który wykona Usługę na wybranej Grafice; a następnie
  2. konfiguruje wybraną Grafikę przy użyciu mechanizmów dostępnych w Serwisie określając parametry wydruku (m.in. kadr, rozmiar, efekt graficzny oraz materiał), do jakich wybrana Grafika powinna zostać zoptymalizowana; wreszcie
  3. podaje swoje dane kontaktowe celem finalizacji Umowy.
 4. Na bazie parametrów wskazanych przez Usługobiorcę Usługodawca przedstawia Usługobiorcy szczegółowe warunki Umowy, w tym co najmniej cenę Usługi, termin realizacji Usługi oraz politykę zwrotów i reklamacji. Ceny Usługi są cenami brutto.
 5. Jeżeli wybrana przez Usługobiorcę Grafika pochodzi ze zbiorów zewnętrznej biblioteki cyfrowej, Usługobiorca za pośrednictwem Serwisu pozyskuje niezbędne uprawnienia do wybranej Grafiki od danej biblioteki cyfrowej (szczegółowa umowa licencyjna określająca dopuszczalny sposób korzystania z Grafiki przez Usługobiorcę dostępna jest na karcie danej Grafiki) oraz przekazuje ją Usługodawcy celem wykonania Usługi. W każdym przypadku Usługodawca, przystępując do realizacji Usługi w ramach Serwisu, wyraża tym samym zgodę na przestrzeganie warunków licencji i oświadcza, że będzie wykorzystywać Grafikę wyłącznie w imieniu Usługobiorcy w celu wykonania Usługi. Z kolei Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż Grafikę może wykorzystywać jedynie do celów osobistych, bez możliwości sublicencjonowania, powielania, wykorzystywania w celach komercyjnych i ponownego wprowadzania do obrotu.
 6. Złożenie zamówienia przez Usługobiorcę jest prawnie wiążące.

WYNAGRODZENIE, OPŁATY I PROWIZJE

 1. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Usługodawców są odpłatne.
 2. Wpłaty za zamówione Usługi są dokonywane za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych lub bezpośrednio na konto bankowe Usługodawcy.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące opłat i prowizji obowiązujących w Serwisie zawiera Załącznik 2 do Regulaminu.

PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

 1. Polityka ochrony prywatności Serwisu („Polityka Prywatności”) zawarta jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowi jego integralną część. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Administrator traktuje dane osobowe przekazane w ramach Serwisu. Przetwarzanie danych, w tym ich udostępnianie, następuje na zasadach i w formach prawem przewidzianych.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy będą przekazywane Usługodawcy tylko w celu związanym z realizacją Umowy lub też osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w Polityce Prywatności.
 3. O ile nie wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, bez zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie jakichkolwiek informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, które są dostępne wyłącznie Użytkownikom, w tym w szczególności: danych innych Użytkowników, rozwiązań organizacyjnych, technologicznych, technicznych i know-how Serwisu oraz Administratora, a także danych o przychodach z transakcji w Serwisie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Usługi, zdolność Usługodawców do jej należytego wykonania ani za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań zaciągniętych w ramach Serwisu przez Użytkowników. Administrator w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Usług i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania zachowań nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem.
 3. Administrator nadzoruje poprawność sfinalizowania transakcji zawieranych w ramach Umów. Do sfinalizowania Umowy może nie dojść jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, na przykład, gdy Usługodawca zaniechał współpracy z Administratorem w ramach korzystania z Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz za szkody, jakie mogły powstać w majątku Użytkownika w wyniku wadliwego funkcjonowania Serwisu.
 5. W najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie Administrator wyłącza swoją, a także swoich pracowników, współpracowników lub podwykonawców, odpowiedzialność związaną z Serwisem, czy to umowną, deliktową lub inną, tak co do strat, jak i utraconych lub spodziewanych korzyści. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami (postanowienie niniejsze ma moc obowiązującą na terytorium Unii Europejskiej).
 6. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Administratora z wszelkiej odpowiedzialności i pokryć wszelkie koszty, wydatki i roszczenia poniesione lub zasądzone przez lub przeciwko Administratorowi w związku z postępowaniami wytoczonymi przeciwko Administratorowi z przyczyn, które dotyczą Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się nadto udzielić Administratorowi wszelkiej pomocy przy skutecznym dochodzeniu praw lub stosowaniu obrony przed roszczeniami innych Użytkowników lub osób trzecich w sprawach jakkolwiek dotyczących Użytkownika. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami (postanowienie niniejsze ma moc obowiązującą na terytorium Unii Europejskiej).

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADMINISTRATORA

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że całość praw do Serwisu należy do Administratora. Zabronione jest korzystanie z tych praw, w tym praw własności intelektualnej, inaczej niż w (i) ramach Serwisu oraz (ii) w zgodzie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Serwis, jego poszczególne jego elementy (w tym graficzne interfejsy użytkownika), teksty (w tym Regulamin), rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje oraz opracowania materiałów podlegają ochronie prawnej przysługującej zwłaszcza bazom danych, programom komputerowym, utworom graficznym lub innym.
 3. Ochrona przysługuje również wszelkim materiałom, które Administrator dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Administratora jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Administratora.
 4. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu bez zgody Administratora jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.
 5. Użycie przez Użytkownika oznaczeń, w tym znaków towarowych, Administratora, w szczególności oznaczenia “kith2kin” w jakichkolwiek dokumentach lub do jakichkolwiek celów, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w Regulaminie, może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Administratora zgody w formie pisemnej.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną Administratorowi w następstwie użycia własności Administratora bez jego zgody lub niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Świadczenie usług przez Administratora w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy.
 2. Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem o prowadzenie Konta Usługodawcy lub świadczenie innych usług w trybie natychmiastowym. Z zastrzeżeniem ogólności zdania poprzedzającego, o ile to możliwe, pomimo rozwiązania umowy z Administratorem, Usługodawca ma obowiązek wykonać Usługę zgodnie z przyjętym zamówieniem Usługobiorcy.
 3. Rezygnacja z Serwisu przez Użytkownika może nastąpić w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, z poszanowaniem zobowiązań podjętych przed złożeniem oświadczenia o rezygnacji, za powiadomieniem Administratora pisemnie na adres: KLW Sp. z o.o. ul. Kielecka 41A/8, 02-530, Warszawa.

KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu w formie:
  1. pisemnej na adres: KLW Sp. z o.o. ul. Kielecka 41A/8, 02-530, Warszawa, lub
  2. za pomocą odnośnika “kontakt” dostępnego na stronie Serwisu.
 2. Reklamację w sprawie usług świadczonych przez Administratora na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu można złożyć w formie elektronicznej za pomocą odnośnika “kontakt” dostępnego na stronie Serwisu lub w formie pisemnej na adres: KLW Sp. z o.o. ul. Kielecka 41A/8, 02-530, Warszawa. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikacyjne Użytkownika, w tym adres email, status Użytkownika w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń i numer zamówienia.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub na adres nadawcy wskazany w piśmie reklamacyjnym.
 6. Reklamację wniesioną w aktualnie rozpatrywanej lub już rozpatrzonej sprawie Administrator pozostawia bez rozpoznania.
 7. Administrator nie pobiera dodatkowych opłat w ramach wykonywania połączeń telefonicznych z działem Call Center oraz informuje, że połączenia te mogą być obciążone opłatami zgodnie z cennikiem operatora, z którego usług korzysta Użytkownik.
 8. Każde zamówienie jest realizowane indywidualnie i staramy się, abyś był pozytywnie zaskoczony. Jeśli jednak zamówiona usługa nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz skorzystać z opcji zwrotu w ciągu 365 dni od dostarczenia zamówienia, bez podania przyczyny. Masz trzy opcje do wyboru przy zwrocie usługi:
  1. Otrzymasz poprawione zamówienie – zgodnie z Twoimi wskazówkami.
  2. Otrzymasz zrealizowane nowe zamówienie za tę samą cenę.
  3. Otrzymasz zwrot pieniędzy w formie Vouchera.
 9. Usługodawca informuje, że ze względu na właściwości procesu technologicznego charakter zamówienia może nieznacznie różnić się od faktycznie wykonanej Usługi, które to różnice wynikają w szczególności z takich czynników jak parametry techniczne ekranu lub wybrane ustawienia wyświetlania. W związku z powyższym, Usługodawca wskazuje, że różnica zakresów tolerancji między Usługą a zamówieniem może wynieść około 1%. W przypadku odwzorowania kolorów między Usługą a jej realizacją różnica może wynieść około 5%.
 10. Usługodawca informuje, że w przypadku, w którym zamówienie na tę samą Usługę zostało dokonane w dwóch lub więcej oddzielnych zamówieniach, możliwe jest wystąpienie różnic zakresów tolerancji oraz odwzorowania kolorów, o których mowa w ust. 9. 
 11. Okoliczności wymienione w ust. 9 i 10 nie stanowią podstawy do uznania reklamacji.
 12. Złożenie reklamacji nie wyłącza możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników/Usługodawców będą przetwarzane przez KLW Sp. z o.o. jako administratora (z zastrzeżeniem ust. 2), w celu rejestracji i obsługi Konta Usługodawcy, oraz świadczenia usług dostępnych w Serwisie, w celach marketingowych, rozpatrywania reklamacji, a także w celach statystycznych i analitycznych KLW Sp. z o.o. W razie wyrażenia stosownej zgody dane będą przetwarzane także w celu kierowania treści marketingowych wybranym kanałem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez KLW Sp. z o.o. znajduje się w Polityka prywatności.
 2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników, których dane przetwarza w związku z Usługą/ Umową. Usługodawcy powierzają KLW Sp. z o.o. przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zdaniu poprzedzającym, na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść znajduje się w Załączniku nr 3 do Regulaminu. 

POSTANOWIENIE RÓŻNE

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami (postanowienie niniejsze ma moc obowiązującą na terytorium Unii Europejskiej).
 2. Z zastrzeżeniem ogólności ust. 1 niniejszego artykułu, Użytkownik będący konsumentem chronionym przez prawo Unii Europejskiej może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/ 
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub bezskuteczne na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia pozostają ważne i wymagalne.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i uruchomienia nowej wersji Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Administrator niezwłocznie powiadomi o zmianie Regulaminu lub wersji Serwisu. Użytkownik ma prawo rezygnacji z korzystania z Serwisu w jego nowej wersji lub pod rządami nowego Regulaminu niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia: kontynuacja korzystania z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na wprowadzone zmiany.
 5. Oświadczenie o rezygnacji z korzystania z Serwisu powinno nastąpić w formie pisemnej na następujący adres Administratora: KLW Sp. z o.o. ul. Kielecka 41A/8, 02-530, Warszawa. Skutkiem rezygnacji jest, według uznania Administratora, zablokowanie dostępu do Serwisu albo ograniczenie funkcjonalności, zawieszenie lub usunięcie Konta.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
 7. Wszelkie prawa wynikające z Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Administratora.

ZAŁĄCZNIKI

Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki:

ZAŁĄCZNIK NR 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Załącznik dostępny tutaj.

ZAŁĄCZNIK NR 2. ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI POMIĘDZY USŁUGODAWCĄ A ADMINISTRATOREM.

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników działających w charakterze Usługobiorcy jest bezpłatne.
 2. Administrator pobiera należne od Usługodawcy wynagrodzenie za świadczone usługi w ramach Serwisu w formie prowizji z bieżących wpływów za zamówienia składane przez Usługobiorcę. Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.
 3. Rozliczenie pomiędzy Administratorem a Usługodawcą zlecane jest na wniosek Usługodawcy (jednak nie rzadziej jak jeden raz w miesiącu) na rachunek bankowy Usługodawcy, podany przez Usługodawcę na jego Koncie.
 4. W przypadku braku podania numeru rachunku bankowego przez Usługodawcę w Koncie, Administrator dokona przelewu należności po uzupełnieniu numeru rachunku bankowego przez Usługodawcę i po poinformowaniu Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Rozliczeniu podlegają jedynie te Umowy, które w chwili wykonywania przez Administratora rozliczenia zostały poprawnie sfinalizowane.

ZAŁĄCZNIK NR 3. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEDMIOT UMOWY

Strony zawarły umowę na usługi na warunkach określonych w Regulaminie, w związku z wykonywaniem której Usługodawca ( „Administrator”) powierzył KLW Sp. z o.o. („Procesor”) przetwarzanie danych osobowych.

 1. Usługodawca w zakresie, w którym korzysta z poniższych funkcjonalności/usług, jest administratorem danych osobowych:
  1. Użytkowników, których dane przetwarza w związku z Usługami/Umową. Na podstawie Umowy powierzenia Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania dane takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail („Dane osobowe”).
 2. Procesor przetwarza Dane osobowe w celu świadczenia usług określonych w Regulaminie, a także w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji tego celu.
 3. Przetwarzanie Danych osobowych podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”). Procesor zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe zgodnie z Rozporządzaniem, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Umową. 
 4. Procesor oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

OBOWIĄZKI STRON

 1. Procesor zobowiązany jest do:
  1. stosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających Dane osobowe, na zasadach określonych w art. 32 Rozporządzenia;
  2. pomagania Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia;
  3. przetwarzania Danych osobowych na polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  4. pomagania Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia;
  5. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązywały się do zachowania tajemnicy, chyba że będą to osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy na podstawie ustawy;
  6. w razie stwierdzenia naruszenia ochrony Danych osobowych, zawiadomienia Administratora o takim naruszeniu niezwłocznie, 
  7. po zakończeniu Umowy, zależenie od decyzji Administratora, usunięcia lub zwrotu Danych osobowych oraz usunięcia ich wszelkich kopii, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego przewidują inaczej i złożenia względem Administratora oświadczenia, potwierdzającego wykonanie powyższego zobowiązania, na każde wezwanie Administratora.
 2. Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych dalszym podmiotom przetwarzającym. Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia, a także chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Procesor zobowiązany jest zapewnić, by na dalsze podmioty przetwarzające zostały nałożone co najmniej te same obowiązki co nałożone na Procesora w niniejszej Umowie powierzenia.
 3. Procesor udostępni Administratorowi informacje niezbędne do wykonywania jego obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania Danych osobowych. Procesor umożliwi Administratorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania Danych osobowych i zapewni współpracę w tym zakresie.
 4. Procesor jest uprawniony do upoważnienia osób działających na jego rzecz, w tym dalszych podmiotów przetwarzających, do przetwarzania Danych osobowych w imieniu Administratora, w tym do wydawania tym podmiotom w imieniu Administratora poleceń dotyczących przetwarzania Danych osobowych. 

TRANSFER DANYCH

 1. Procesor nie będzie przekazywał Danych osobowych do państw trzecich (tj. poza terytorium EOG), chyba że uzyska w tym zakresie odrębną uprzednią zgodę Administratora, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa powierzenia zawarta jest na czas obowiązywania Umowy. 
 2. Wszelkie spory mające związek z Umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy zgodnie z Umową.

DATA AKTUALIZACJI

Niniejszy regulamin został ostatnio zmieniony 24 marzec 2021 r.