1. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu w formie:
  1. pisemnej na adres: Tapeko Decor GmbH, Zollhof 8, 40221 Düsseldorf, Germany, lub
  2. za pomocą odnośnika „kontakt” dostępnego na stronie Serwisu.
 2. Reklamację w sprawie usług świadczonych przez Administratora na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu można złożyć w formie elektronicznej za pomocą odnośnika „kontakt” dostępnego na stronie Serwisu lub w formie pisemnej na adres: Tapeko Decor GmbH, Zollhof 8, 40221 Düsseldorf, Germany. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikacyjne Użytkownika, w tym adres email, status Użytkownika w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń i numer zamówienia.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub na adres nadawcy wskazany w piśmie reklamacyjnym.
 6. Reklamację wniesioną w aktualnie rozpatrywanej lub już rozpatrzonej sprawie Administrator pozostawia bez rozpoznania.
 7. Administrator nie pobiera dodatkowych opłat w ramach wykonywania połączeń telefonicznych z działem Call Center oraz informuje, że połączenia te mogą być obciążone opłatami zgodnie z cennikiem operatora, z którego usług korzysta Użytkownik.
 8. Złożenie reklamacji wyłącza możliwość skorzystania z Programu 365.
 9. Usługodawca informuje, że ze względu na właściwości procesu technologicznego charakter zamówienia może nieznacznie różnić się od faktycznie wykonanej Usługi, które to różnice wynikają w szczególności z takich czynników jak parametry techniczne ekranu lub wybrane ustawienia wyświetlania. W związku z powyższym, Usługodawca wskazuje, że różnica zakresów tolerancji między Usługą a zamówieniem może wynieść około 1%. W przypadku odwzorowania kolorów między Usługą a jej realizacją różnica może wynieść około 5%.
 10. Usługodawca informuje, że w przypadku, w którym zamówienie na tę samą Usługę zostało dokonane w dwóch lub więcej oddzielnych zamówieniach, możliwe jest wystąpienie różnic zakresów tolerancji oraz odwzorowania kolorów, o których mowa w ust. 9. 
 11. Okoliczności wymienione w ust. 9 i 10 nie stanowią podstawy do uznania reklamacji.
 12. Złożenie reklamacji nie wyłącza możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.